Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. kolovoza 2019. uputio Špecializovaný trestný súd (Slovačka) – Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky protiv TG, UF

(predmet C-603/19)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Špecializovaný trestný súd

Stranke glavnog postupka

Tužiteljstvo: Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Optuženici: TG, UF

Prethodna pitanja

1.    Je li Direktiva 2012/29/EU1 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela, kada je riječ o pravima (poglavito pravu na aktivno sudjelovanje i pravu na naknadu štete u kaznenom postupku) koja po svojoj prirodi nemaju samo fizičke osobe kao čuvstvena bića, primjenjiva i na pravne osobe i državu odnosno državna tijela ako im se odredbama nacionalnog prava priznaje položaj oštećene osobe u kaznenom postupku?

2.    Jesu li u skladu s člancima 17. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, člankom 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te člankom 38. stavkom 1. točkom (h) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1260/992 od 21. lipnja 1999. u vezi s Uredbom Komisije (EZ) br. 1681/943 od 11. srpnja 1994. zakonodavstvo i praksa odlučivanja4 prema kojima država ne može sudjelovati u kaznenom postupku radi naknade štete koja joj je nanesena prijevarnim postupanjem okrivljenika i čija je posljedica zloupotreba sredstava iz proračuna Europske unije niti može u skladu s člankom 256. stavkom 3. Zakonika o kaznenom postupku osporavati rješenje kojim sud odluči da državi, odnosno upravnom tijelu koje ju zastupa, ne dopušta da na glavnoj raspravi kao oštećena osoba traži naknadu štete, a ne postoji druga vrsta postupka u kojem može ostvariti svoje pravo u odnosu na okrivljenika, zbog čega joj se ni ne može jamčiti njezino pravo na naknadu štete iz imovine i imovinskih prava okrivljenika u skladu s člankom 50. Zakonika o kaznenom postupku, pa je to pravo de facto neostvarivo?

3.    Treba li se pojam „isti poduzetnik” iz članka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 994/985 od 7. svibnja 1998. u vezi s člankom 2. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 69/20016 od 12. siječnja 2001. tumačiti isključivo formalno, na način da je potrebno i dostatno utvrditi imaju li dotična društva samostalnu pravnu osobnost na temelju nacionalnog prava, tako da se svakom od tih društava može dodijeliti državna potpora u iznosu do najviše 100 000 eura, ili je odlučujući kriterij faktični način funkcioniranja i vođenja tih društava, koja su preko tih osoba međusobno povezane, kao sustav društava kćeri kojima upravlja matično društvo, čak i kad svako od njih ima vlastitu pravnu osobnost u skladu s nacionalnim pravom, tako da se treba smatrati da čine „istog poduzetnika”, pa kao jedinstvena cjelina mogu samo jednom primiti državnu potporu u iznosu do 100 000 eura?

4.    Označava li pojam „šteta”, u kontekstu Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica7 od 26. srpnja 1995., isključivo dio nepropisno stečenih sredstava koji je izravno povezan s prijevarnim postupanjem ili označava i stvarno nastale troškove koji su vjerno dokumentirani i korištenje potpore, ako iz dokaza proizlazi da su bili nužni za prikrivanje i odgađanje otkrivanja prijevarnog postupanja te dobivanje cjelokupnog iznosa dodijeljene državne potpore?

____________

1     Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke 2001/220/PUP (SL 2012., L 315, str. 57.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 58.)

2     Uredba Vijeća (EZ) br. 1260/1999 od 21. lipnja 1999. o utvrđivanju općih odredaba o strukturnim fondovima (SL 1999., L 161, str. 1.)

3     Uredba Komisije (EZ) br. 1681/94 od 11. srpnja 1994. o nepravilnostima i povratu neosnovano uplaćenih iznosa u okviru financiranja strukturnih politika te organizaciji sustava informiranja u tom području (SL 1994., L 178, str. 43.)

4     Mišljenje Kaznenog odjela Najvyšší súd Slovenskej republiky (Vrhovni sud Slovačke Republike) od 29. studenoga 2017.

5     Uredba Vijeća (EZ) br. 994/98 od 7. svibnja 1998. o primjeni članaka 92. i 93. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (SL 1998., L 142, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 82.)

6     Uredba Komisije (EZ) br. 69/2001 od 12. siječnja 2001. o primjeni članka 87. i 88. UEZ-a na de minimis potpore (SL 2001., L 10, str. 30.)

7     Konvencija izrađena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, u pogledu zaštite financijskih interesa Europske zajednice (SL 1995., C 316, str. 49.)