Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Špecializovaný trestný súd (Slovaška) 9. avgusta 2019 – Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky/TG, UF

(Zadeva C-603/19)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Špecializovaný trestný súd

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Toženi stranki: TG, UF

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali se Direktiva 2012/29/EU1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (predvsem glede pravice dejavnega sodelovanja v kazenskem postopku in zahtevka za povračilo škode v kazenskem postopku), ki po svoji naravi ne pripadajo samo fizični osebi kot čutečemu bitju, uporablja tudi za pravne osebe in državo ali državne organe, če se jim v skladu z določbami nacionalnega prava prizna status oškodovancev v kazenskem postopku?

2.    Ali sta v skladu s členom 17 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, členom 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 38(1)(h) Uredbe Sveta (ES) št. 1260/992 z dne 21. junija 1999 v povezavi z Uredbo Komisije (ES) št. 1681/943 z dne 11. julija 1994, zakonodaja in praksa odločanja4 , v skladu s katerima država v kazenskem postopku ne more ukrepati v zvezi s plačilom povračila za škodo, ki ji je bila povzročena zaradi goljufivega ravnanja obtoženca, posledica česar je odtujitev proračunskih sredstev Evropske unije, in ne more v skladu s členom 256(3) zakonika o kazenskem postopku izpodbijati sklep, s katerim je sodišče odločilo, da ne dovoli, oziroma da upravi, ki jo zastopa, ne dovoli, da na glavni obravnavi kot glavni oškodovanec zahteva plačilo odškodnine, niti nima na voljo druge vrste postopka, na podlagi katerega bi lahko uveljavljala svojo pravico zoper obtoženca, s tem pa ji ni mogoče zagotoviti pravice do povračila škode zoper lastnino in premoženjske pravice obdolženca v skladu s členom 50 zakonika o kazenskem postopku, saj bi ta pravica postala de facto neizterljiva?

3.    Ali se pojem „isto podjetje“ v skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 994/985 z dne 7. maja 1998 v povezavi s členom 2(2) Uredbe Komisije (ES) št. 69/20016 z dne 12. januarja 2001 razlaga samo formalno, v smislu, da je treba določiti in zadostno ugotoviti, ali imajo zadevne družbe samostojno pravno osebnost na podlagi nacionalnega pravnega reda, tako da je mogoče vsakemu od teh podjetij odobriti znesek državne pomoči v višini do 100.000 EUR, ali je odločilno merilo dejanski način delovanja in upravljanja teh podjetij, ki so v lasti istih oseb in so prek njih medsebojno povezana, kot sistem podružnic, ki jih upravlja matična družba, tudi kadar ima vsako podjetje lastno pravno osebnost po nacionalnem pravu, tako da je treba šteti, da tvorijo „isto podjetje“ in kot en sam subjekt lahko prejmejo državno pomoč v višini do 100.000 EUR samo enkrat?

4.    Ali v smislu Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti 7 z dne 26. julija 1995 izraz „škoda“ [za poplačilo] pomeni samo tisti del nezakonito pridobljenih sredstev, ki so neposredno vezana na goljufivo dejanje, ali pomeni tudi dejansko nastale in zvesto dokumentirane stroške ter porabo pomoči, če dokazi kažejo, da so bili izdatki potrebni za prikritje goljufivega dejanja, odložitev odkritja goljufivega ravnanja in doseganje celotnega zneska dodeljene državne pomoči?

____________

1 Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L 315, 2012, str. 57).

2 Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 14, zvezek 1, str. 31).

3 Uredba Komisije (ES) št. 1681/94 z dne 11. julija 1994 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja strukturnih politik ter organizaciji ustreznega informacijskega sistema na tem področju (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 14, zvezek 1, str. 23).

4 Mnenje kazenskega senata Najvyšší súd Slovenskej republiky (vrhovno sodišče Slovaške republike) z dne 29. novembra 2017.

5 Uredba Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 312).

6 Uredba Komisije (ES) št. 69/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri de minimis pomoči (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 138).

7 Konvencija, pripravljena na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL 1995, C 316, str. 49).