Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Grondwettelijk Hof (Belgia) 20. juunil 2019 – Middlegate Europe NV versus Ministerraad

(kohtuasi C-471/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Grondwettelijk Hof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Middlegate Europe NV

Vastustaja: Ministerraad

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ELTL artiklit 49 – vajaduse korral koosmõjus ELTL artikliga 56, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 15 ja 16 ning võrdse kohtlemise põhimõttega – tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis kohustavad isikuid või ettevõtjaid, kes soovivad teha Belgia sadamapiirkondades sadamatöid 1972. aasta seaduse tähenduses – sealhulgas töid, mis ei ole seotud laevade laadimise või lossimisega nende mõistete sõnasõnalises tähenduses –, kasutama nende tööde tegemiseks üksnes tunnustatud sadamatöölisi?

2.    Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, võib Grondwettelijk Hof (Belgia konstitutsioonikohus) jätta kõnealuste 1972. aasta seaduse artiklite 1 ja 2 tagajärjed ajutiselt kehtima, et vältida õiguskindlusetust ja sotsiaalseid pingeid ning anda seadusandjale võimalus viia need sätted liidu õigusest tulenevate kohustustega kooskõlla?

____________