Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Grondwettelijk Hof (Belgia) on esittänyt 20.6.2019 – Middlegate Europe NV v. Ministerineuvosto

(Asia C-471/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Grondwettelijk Hof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Middlegate Europe NV

Vastapuoli: Ministerineuvosto

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artiklaa, joko yksinään tai luettuna yhdessä saman sopimuksen 56 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 15 ja 16 artiklan sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle sääntelylle, jossa henkilöille tai yrityksille, jotka haluavat harjoittaa Belgiassa sijaitsevalla satama-alueella satamatyöstä 8.6.1972 annetussa laissa (Wet betreffende de havenarbeid) tarkoitettuja satamatyötoimintoja – mukaan lukien toiminnot, jotka eivät kuulu laivojen lastaukseen ja purkamiseen suppeassa merkityksessä – säädetään velvoite käyttää ainoastaan tunnustettuja satamatyöntekijöitä?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voiko Grondwettelijk Hof pysyttää satamatyöstä 8.6.1972 annetun lain kyseessä olevien 1 ja 2 §:n seuraukset toistaiseksi voimassa estääkseen oikeudellisen epävarmuuden ja sosiaalisen tyytymättömyyden ja antaakseen lainsäätäjälle tilaisuuden saattaa säännökset Euroopan unionin oikeudesta johtuvien velvoitteiden mukaisiksi?

____________