Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. jūnijā iesniedza Grondwettelijk Hof (Nīderlande) – Middlegate Europe NV/Ministerraad

(Lieta C-471/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Grondwettelijk Hof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Middlegate Europe NV

Atbildētāja: Ministerraad

Prejudiciālie jautājumi

Vai LESD 49. pants, attiecīgā gadījumā lasot to kopā ar LESD 56. pantu, Eiropas Savienības Pamattiesību Hartas 15. un 16. pantu un apvienojumā ar vienlīdzīgas attieksmes principu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kurā personām vai uzņēmumiem, kuri vēlas veikt darbus ostās 1972. gada Likuma izpratnē – tostarp darbus, kas nav saistīti ar kravu iekraušanu kuģos un to izkraušanu stricto sensu – Beļģijas ostas teritorijā, šim nolūkam ir jāpiesaista tikai atzīti ostas strādnieki?

Vai tad, ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta apstiprinoša atbilde, Grondwettelijk Hof drīkst pagaidām atstāt spēkā attiecīgo 1972. gada Likuma 1. un 2. panta sekas, lai izvairītos no tiesiski nedrošas situācijas un sociālās spriedzes, ļaujot likumdevējam saskaņot tos ar pienākumiem, kas izriet no Savienības tiesībām?

____________