Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof (Belgia) w dniu 20 czerwca 2019 r. – Middlegate Europe NV przeciwko Ministerraad

(Sprawa C-471/19)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Grondwettelijk Hof

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca skargę kasacyjną: Middlegate Europe NV

Druga strona postępowania: Ministerraad

Pytania prejudycjalne

Czy art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozpatrywany również w związku z art. 56 tego samego Traktatu, z art. 15 i 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz z zasadą równości, należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie takiemu uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym osoby lub przedsiębiorstwa, które zamierzają wykonywać na położonym w Belgii obszarze portu czynności związane z pracą portową w rozumieniu wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid (ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o pracy w portach) - w tym czynności inne niż załadunek i rozładunek statków w ścisłym znaczeniu - są zobowiązane do korzystania wyłącznie z certyfikowanych pracowników portowych?

Jeżeli na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedź twierdząca, to czy Grondwettelijk Hof (trybunał konstytucyjny) może tymczasowo utrzymać w mocy będące przedmiotem postępowania głównego art. 1 i 2 wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid w celu uniknięcia stanu niepewności prawnej i niezadowolenia społecznego oraz umożliwienia ustawodawcy dostosowania ich w świetle zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej?

____________