Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hoof (Belgicko) 20. júna 2019 – Middlegate Europe NV/Ministerraad

(vec C-471/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Grondwettelijk Hoof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Middlegate Europe NV

Žalovaný: Ministerraad

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 49 ZFEÚ, prípadne v spojení s článkom 56 ZFEÚ, článkami 15 a 16 Charty základných práv Európskej únie a so zásadou rovnakého zaobchádzania, vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá osobám alebo podnikom, ktoré chcú vykonávať v belgickej prístavnej oblasti práce v prístave podľa zákona z roku 1972, vrátane činností, ktoré nesúvisia s nakladaním a vykladaním lodí v prísnom zmysle slova, ukladá povinnosť využívať na takéto účely výlučne prístavných pracovníkov, ktorým bolo vydané povolenie?

2.    Môže Grondwettelijk Hof (Ústavný súd) v prípade kladnej odpovede na prvú otázku dočasne zachovať účinky sporných článkov 1 a 2 zákona z roku 1972, aby tak zabránil vyvolaniu právnej neistoty a sociálnemu napätiu a zákonodarcovi poskytol možnosť uviesť tieto ustanovenia do súladu s povinnosťami vyplývajúcimi z práva Únie?

____________