Language of document :

Преюдициално запитване от Kúria (Унгария), постъпило на 26 юни 2019 г. — Emberi Erőforrások Minisztériuma/Szent Borbála Kórház

(Дело C-491/19)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Kúria

Страни в главното производство

Жалбоподател: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Ответник: Szent Borbála Kórház

Преюдициални въпроси

При правоотношение, произтичащо от споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, имат ли право органите и междинните звена в държавите членки, които са компетентни да водят производства за установяване на нередност на първа или втора инстанция, да разглеждат пряко в рамките на образуваните пред тях производства, въз основа на Регламент (ЕО) № 1083/20061 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (наричан по-нататък „Регламентът“) — и по-специално в рамките на механизма за контрол, уреден в членове 60, 70 и 98 — всяко нарушение, което води или може да доведе до увреждане на финансовите интереси на Европейския съюз, и длъжни ли са, ако е необходимо, да приложат финансова корекция?

Гарантира ли ефективно защитата на финансовите интереси на Съюза национална процесуалноправна уредба или тълкуващата я съдебна практика, която разрешава в случай на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства да се установи неизпълнение на споразумението, състоящо се в нарушение на правната уредба в областта на обществените поръчки (нередност) и да се предявят гражданскоправни претенции при такова нарушение, само когато то е установено с окончателен акт на Арбитражната комисия или на съдебен орган при упражняването на съдебен контрол върху решението на Арбитражната комисия?

Ако нарушението на правната уредба в областта на обществените поръчки съставлява нередност, но не е образувано производство пред Арбитражната комисия, съдът, който е сезиран с гражданскоправните претенции относно изпълнението на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, оправомощен ли е да установи нередността в обществената поръчка, когато разглежда неизпълнението на споразумението?

____________

1 OB L 210, 2006 г., стр. 25; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 2, стр. 64.