Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 26. června 2019 – Emberi Erőforrások Minisztériuma v. Szent Borbála Kórház

(Věc C-491/19)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kúria

Účastníci původního řízení

Žalovaný v prvním stupni a navrhovatel v kasačním řízení: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Žalobkyně v prvním stupni a odpůrkyně v kasačním řízení: Szent Borbála Kórház

Předběžné otázky

Jsou v právním vztahu založeném grantovou dohodou orgány a zprostředkující subjekty členských států příslušné k vedení řízení týkajícího se nesrovnalostí v prvním i druhém stupni oprávněny přímo zkoumat podle nařízení Rady (ES) č. 1083/20061 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „nařízení“) – zejména v rámci kontrolních mechanismů upravených v jeho článcích 60, 70 a 98 – jakékoli porušení, které poškozuje finanční zájmy rozpočtu Evropské unie, a jsou povinny v případě nutnosti uplatnit finanční opravu?

Zaručují s dostatečnou účinností ochranu finančních zájmů Unie takové procesní vnitrostátní předpisy nebo judikatura, která je vykládá, které v případě grantové dohody umožňují konstatovat nesplnění této dohody spočívající v porušení právních předpisů v oblasti veřejných zakázek (nesrovnalost) a uplatnit jakýkoli občanskoprávní nárok, který z toho vyplývá, pouze tehdy, když rozhodčí komise nebo – v případě soudního přezkumu nálezu této rozhodčí komise – soud pravomocně konstatoval existenci takového porušení?

Představuje-li nesrovnalost porušení právních předpisů v oblasti veřejných zakázek, ale nebylo zahájeno řízení před rozhodčí komisí, je soud, který vede řízení o občanskoprávních nárocích souvisejících s nesplněním grantové dohody oprávněn posoudit nesrovnalost ve veřejné zakázce při posuzování nesplnění dohody?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 210, s. 25.