Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kúria (Ungarn) den 26. juni 2019 – Emberi Erőforrások Minisztériuma mod Szent Borbála Kórház

(Sag C-491/19)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Kúria

Parter i hovedsagen

Sagsøgt i første instans og appellant: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Sagsøger i første instans og appelindstævnt: Szent Borbála Kórház

Præjudicielle spørgsmål

1    I forbindelse med det retsforhold, der opstår som følge af en tilskudsaftale, har de myndigheder og formidlende organer i medlemsstaterne, som er kompetente til at behandle sager vedrørende uregelmæssigheder i første eller anden instans, da i forbindelse med de pågældende sager beføjelse i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 1 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (herefter »forordningen«) – navnlig inden for rammerne af den i artikel 60, 70 og 98 omhandlede kontrolmekanisme – til at foretage en direkte undersøgelse af en hvilken som helst overtrædelse, der er eller kan være til skade for EU-budgettets finansielle interesser, og har de i givet fald pligt til at foretage en finansiel korrektion?

2    Sikres beskyttelsen af Unionens finansielle interesser tilstrækkelig effektivt af en national processuel lovgivning, eller af den retspraksis, hvorved lovgivningen fortolkes, hvorefter det i forbindelse med en tilskudsaftale alene er tilladt at konstatere en misligholdelse af den pågældende aftale bestående i en overtrædelse af lovgivningen på området for indgåelse af offentlige kontrakter (uregelmæssighed) og gøre et hvilket som helst herpå baseret civilretligt krav gældende, såfremt klagenævnet eller en domstol – ved behandlingen af et søgsmål til prøvelse af klagenævnets afgørelse – endeligt har fastslået, at en sådan overtrædelse har fundet sted?

3    Såfremt overtrædelsen af lovgivningen vedrørende indgåelse af offentlige kontrakter udgør en uregelmæssighed, men der ikke er indbragt en sag for klagenævnet, har den domstol, som behandler de civilretlige krav vedrørende opfyldelsen af tilskudsaftalen, da beføjelse til at vurdere uregelmæssigheden i indgåelsen af den offentlige kontrakt i forbindelse med sin undersøgelse af aftalens misligholdelse?

____________

1     EUT 2006, L 210, s. 25.