Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 26.6.2019 – Emberi Erőforrások Minisztériuma v. Szent Borbála Kórház

(Asia C-491/19)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kúria

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Vastaaja: Szent Borbála Kórház

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko jäsenvaltioiden viranomaiset ja välityslautakunnat, jotka ovat toimivaltaisia tutkimaan sääntöjenvastaisuuden ensimmäisessä tai toisessa asteessa, toimivaltaisia tutkimaan menettelyissään välittömästi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11.7.2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/20061 nojalla – erityisesti sen 60, 70 ja 98 artiklassa säädetyn valvontamekanismin yhteydessä – tukisopimuksella syntyneessä oikeussuhteessa minkä tahansa sopimusrikkomuksen, jonka tuloksena on tai voisi olla vahinko Euroopan unionin talousarvioon liittyville taloudellisille eduille, ja ovatko ne tarvittaessa velvollisia soveltamaan rahoitusoikaisua?

Taataanko unionin taloudellisten etujen suojaaminen riittävän tehokkaasti kansallisessa prosessilainsäädännössä tai sitä tulkitsevassa oikeuskäytännössä, kun tukisopimuksen yhteydessä voidaan todeta sitä koskeva sopimusrikkomus, joka merkitsee julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön rikkomista (sääntöjenvastaisuus), ja vedota mihin tahansa siihen perustuvaan siviilioikeudelliseen vaatimukseen, vain siinä tapauksessa, että välityslautakunta tai tuomioistuin – joka tutkii välityslautakunnan ratkaisun tuomioistuinvalvonnan yhteydessä – on todennut lopullisesti rikkomisen olemassaolon?

Jos julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön rikkominen merkitsee sääntöjenvastaisuutta mutta välityslautakunnassa ei ole aloitettu menettelyä, onko tuomioistuin, joka tutkii tukisopimuksen täyttämiseen liittyvät siviilioikeudelliset vaatimukset, toimivaltainen arvioimaan julkisen hankinnan sääntöjenvastaisuutta tutkiessaan sopimusrikkomusta?

____________

1 EUVL 2006, L 210, s. 25.