Language of document :

2019 m. birželio 26 d. Kúria (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Emberi Erőforrások Minisztériuma / Szent Borbála Kórház

(Byla C-491/19)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kúria

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Atsakovė: Szent Borbála Kórház

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar sudarius subsidijų sutartį atsiradusių santykių srityje valstybių narių tarpinės įstaigos ir institucijos, kompetentingos pirmuoju arba antruoju lygmeniu vykdyti procedūrą dėl pažeidimo, pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/19991 (toliau – Reglamentas), visų pirma jo 60, 70 ir 98 straipsniuose reglamentuojamo kontrolės mechanizmo srityje, turi teisę vykdydamos procedūras tiesiogiai nagrinėti bet kurį pažeidimą, dėl kurio padaryta arba gali būti padaryta žalos Europos Sąjungos biudžeto finansiniams interesams, ir ar, kai reikia, privalo taikyti finansinę korekciją?

2.    Ar nacionaline proceso teisės norma arba ją aiškinančia jurisprudencija, pagal kurią subsidijų sutarties atveju leidžiama konstatuoti tik šios sutarties nevykdymą, taip pat reiškiantį viešųjų pirkimų teisės normų pažeidimą, ir pareikšti bet kokį tuo grindžiamą civilinį ieškinį tada, kai Arbitražo komisija arba teismas, nagrinėjantis skundą dėl Arbitražo komisijos sprendimo, galutinai konstatavo tokį pažeidimą, užtikrinama tinkama Sąjungos finansinių interesų apsauga?

3.    Ar tokiu atveju, jei viešųjų pirkimų teisės normų pažeidimas reiškia nusižengimą, bet procedūra Arbitražo komisijoje neinicijuojama, su subsidijų sutarties vykdymu susijusius civilinius ieškinius nagrinėjantis teismas gali nagrinėdamas sutarties sąlygų nevykdymo atvejį vertinti su viešaisiais pirkimais susijusį pažeidimą?

____________

1 OL L 210, 2006, p. 25.