Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. jūnijā iesniedza Kúria (Ungārija) – Emberi Erőforrások Minisztériuma/Szent Borbála Kórház

(Lieta C-491/19)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Kúria

Pamatlietas puses

Prasītāja: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Atbildētāja: Szent Borbála Kórház

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai tiesiskajās attiecībās, kas izriet no nolīguma par subsīdiju, dalībvalstu starpniekiestādes un struktūras, kuru kompetencē ir pirmajā vai otrajā instancē izskatīt procedūru par neatbilstību, savās procedūrās saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 1 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk tekstā – “Regula”), īpaši saistībā ar tās 60., 70. un 98. pantā ietverto kontroles mehānismu, ir tiesīgas tieši izvērtēt jebkādu pārkāpumu, kas rada vai varētu radīt kaitējumu Eiropas Savienības budžeta finanšu interesēm, un vajadzības gadījumā tām ir pienākums piemērot finanšu korekciju?

2.    Vai valsts procesuālo tiesību norma vai arī judikatūra, kurā tā ir interpretēta, paredzot, ka nolīguma par subsīdiju gadījumā tā neizpildi, kas izpaužas kā publiskā iepirkuma tiesību normu pārkāpums (neatbilstība), konstatēt un uz tā pamata iesniegt jebkādu civiltiesisku prasījumu ir atļauts vienīgi tad, ja arbitrāžas komisija vai tiesa, izskatot prasību, kas celta par arbitrāžas komisijas lēmumu, ir galīgi atzinusi pārkāpuma esamību, pienācīgi efektīvi nodrošina Savienības finanšu interešu aizsardzību?

3.    Ja publiskā iepirkuma tiesību normu pārkāpums rada aizdomas par neatbilstību, bet arbitrāžas komisijā procedūra nav uzsākta, vai tiesa, kas izskata civiltiesiskus prasījumus saistībā ar nolīguma par subsīdiju izpildi, var izvērtēt neatbilstību publiskajam iepirkumam, izskatot nolīguma neizpildi?

____________

1     OV L 210, 25. lpp.