Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 26. júna 2019 – Emberi Erőforrások Minisztériuma/Szent Borbála Kórház

(vec C-491/19)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kúria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Žalovaný: Szent Borbála Kórház

Prejudiciálne otázky

1.    Sú orgány a sprostredkovateľské orgány členských štátov, ktoré sú príslušné viesť konanie o nezrovnalostiach v prvom alebo druhom stupni, v právnom vzťahu vzniknutom na základe dohody o grante, oprávnené priamo preskúmať v rámci svojho konania podľa nariadenia Rady (ES) č. 1083/20061 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len „nariadenie“), najmä v rámci kontrolného mechanizmu upraveného v jeho článkoch 60, 70 a 98, každé porušenie, ktoré vedie alebo môže viesť k poškodeniu finančných záujmov Európskej únie, a v prípade potreby sú povinné uplatniť finančnú opravu?

2.    Zabezpečuje vnútroštátna procesná právna úprava alebo judikatúra, ktorá ju vykladá, ktorá v prípade dohody o grante umožňuje len zistiť porušenie tejto dohody spočívajúce v porušení právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania (nezrovnalosť), a podmieňuje uplatnenie akéhokoľvek občianskoprávneho nároku založeného na tomto porušení tým, aby rozhodcovská komisia alebo v konaní o žalobe podanej proti nálezu rozhodcovskej komisie súd právoplatne určil, že došlo k porušeniu právneho predpisu, dostatočne účinnú ochranu finančných záujmov Únie?

3.    Je súd, ktorý rozhoduje o občianskoprávnych nárokoch týkajúcich sa plnenia dohody o grante, oprávnený pri skúmaní porušenia dohody posúdiť nezrovnalosť vo verejnom obstarávaní, ak porušenie právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania predstavuje nezrovnalosť, ale konanie pred rozhodcovskou komisiou sa nezačalo?

____________

1 Ú. v. ES L 210, 2016, s. 25.