Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 26. junija 2019 – Emberi Erőforrások Minisztériuma/Szent Borbála Kórház

(Zadeva C-491/19)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Kúria

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj revizije/tožena stranka na prvi stopnji: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nasprotna stranka v postopku z revizijo/tožeča stranka na prvi stopnji: Szent Borbála Kórház

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali so v okviru pravnega razmerja, nastalega na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, organi ali posredniški organi držav članic, ki so pristojni za izvedbo postopka zaradi nepravilnosti na prvi ali drugi stopnji, upravičeni, da v okviru postopka, ki ga vodijo, neposredno na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/20061 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (v nadaljevanju: Uredba) – zlasti v okviru mehanizma spremljanja iz členov 60, 70 in 98 te uredbe – preučijo katero koli kršitev, iz katere izvira ali bi lahko izvirala škoda za finančne interese proračuna Evropske unije, in ali morajo po potrebi izvesti finančni popravek?

2.    Ali postopkovno pravilo države članice ali sodna praksa, s katero se to pravilo razlaga, ki v primeru sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev ugotovitev kršitve tega sporazuma, ki zajema kršitev pravil o javnem naročanju (nepravilnost), in uveljavljanje katerega koli civilnopravnega zahtevka, ki temelji na tej kršitvi, dovoljuje le, če je arbitražna komisija za javno naročanje ali sodišče – v okviru odločanja o pritožbi zoper odločbo te arbitražne komisije –pravnomočno ugotovilo kršitev, dovolj učinkovito zagotavlja varstvo finančnih interesov Unije?

3.    Ali je sodišče, ki odloča o civilnopravnih zahtevkih v zvezi z izpolnitvijo sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, če kršitev pravil o javnem naročanju pomeni nepravilnost, vendar ni bil sprožen postopek pred arbitražno komisijo za javno naročanje, upravičeno, da nepravilnost pri javnem naročilu preuči v okviru kršitve sporazuma?

____________

1 UL L 210, 2006, str. 25.