Language of document :

Жалба, подадена на 21 август 2019 г. от Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 28 юни 2019 г. по дело T-64/18, Alfamicro/Комисия

(Дело C-623/19 P)

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (представители: G. Gentil Anastácio и D. Pirra Xarepe, advogados, и M. Stock da Cunha, advogada estagiária)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Общия съд по дело T-64/181 ,

да се отмени решение C (2017) 8839 окончателен на Комисията от 13 декември 2017 г.,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят сочи, че правното основание на вземане е самият договор. Вследствие на това, при положение, че Комисията може да предяви претенциите си в производството по установяване на вземанията, но не ги е предявила, тя не може след постановяване на решението да издаде изпълнителни основания за неизплатени вземания.

Комисията е действала чрез злоупотреба с власт.

В установителното решение (T-831/14)2 Общият съд се произнася по вземането на Комисията, произтичащо от споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, а не както неправилно приема понастоящем Общият съд по недопустимите разходи за периода, обхванат от одитната проверка.

От диспозитива на решението, постановено по установителния иск (T-831/14), не следва каквото и да било ограничение както по отношение на вземането, така и по отношение на периода или разходите.

На едно единствено задължение, вземането по споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства, съответства едно единствено изпълнително основание.

Липсва какъвто и да било смисъл в това Общият съд да определи окончателно дадено вземане и впоследствие кредиторът да претендира, че в крайна сметка не са изчислени всички суми.

Според жалбоподателят в момента, в който бъде предявен установителен иск за определяне на размера на вземане по договорно правоотношение със Съюза, на Комисията е забранено да издава изпълнителни основания, без да се позовава на решението на Общия съд.

В случай, че предмет на установителен иск е вземане по договорно правоотношение, на което Комисията е титуляр по отношение на длъжника, компетентността на Общия съд за определяне на вземането изключва правомощието на Комисията за издава основания, които се припокриват с решението.

____________

1 EU:T:2019:453

2 Вж. дело C-14/18 P