Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. srpna 2019 společností Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da., proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 28. června 2018 ve věci T-64/18, Alfamicro v. Komise

(Věc C-623/19 P)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Účastnice podávající kasační opravný prostředek: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da. (zástupci: G. Gentil Anastácio a D. Pirra Xarepe, advogados, a M. Stock da Cunha, advogada estagiária)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky)

zrušit rozsudek Tribunálu vydaný ve věci T-64/181 ;

zrušit rozhodnutí Komise C(2017) 8839 final ze dne 13. prosince 2017;

uložit Evropské komisi náhradu veškerých nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka tvrdí, že skutečností rozhodnou pro vznik smluvní pohledávky je samotná smlouva. Pokud tedy Komise mohla v určovací žalobě formulovat své nároky a neučinila tak, nemůže po vydání rozsudku vydávat exekuční tituly týkající se částek přečerpání účtu.

Komise se dopustila zneužití pravomoci.

Ve svém deklaratorním rozsudku (T-831/14)2 Tribunál rozhodl o pohledávce Komise vyplývající z grantové dohody, a nikoliv, jak nyní nesprávně tvrdí Tribunál, o neuznatelných nákladech za období, na které se vztahuje audit.

Z výroku rozsudku vydaného v návaznosti na určovací žalobu (T-831/14) nevyplývá žádné omezení, ani pokud jde o pohledávku, ani pokud jde o období či náklady.

Jedinému závazku, pohledávce za podmínek stanovených v grantové dohodě, odpovídá jediný exekuční titul.

Nemělo by smysl, aby Tribunál definitivně určil pohledávku a poté věřitel tvrdil, že nakonec nebyly započítány všechny částky.

Navrhovatelka tvrdí, že od okamžiku podání určovací žaloby za účelem určení smluvní pohledávky Unie, nesmí Komise vydávat exekuční tituly, aniž by vycházela z rozsudku Tribunálu.

Pokud je předmětem určovací žaloby smluvní pohledávka, kterou má Komise vůči dlužníkovi, vylučuje pravomoc Tribunálu určit pohledávku pravomoc Komise vydávat exekuční tituly, které jdou nad rámec rozsudku.

____________

1 EU:T:2019:453.

2 Viz věc C-14/18 P.