Language of document :

Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da. 21. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 28. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-64/18: Alfamicro versus komisjon

(kohtuasi C-623/19 P)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Apellant: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da. (esindajad: advokaadid G. Gentil Anastácio ja D. Pirra Xarepe ning advogada estagiária M. Stock da Cunha)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-64/18.1

Tühistada komisjoni 13. detsembri 2017. aasta otsus C(2017) 8839 final.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et lepinguline nõue tekib lepingu enda alusel. Seega, kui komisjonil oli võimalik tuvastushagis sõnastada omapoolsed nõuded ja kui ta seda ei teinud, siis ei või ta siis, kui kohtuotsus on juba tehtud, väljastada täitedokumente ilmsiks tulnud võlasummade kohta.

Apellandi väitel kuritarvitas komisjon võimu.

Kohtuasjas T-831/142 tehtud tuvastavas otsuses langetas Üldkohus otsuse komisjonil toetuslepingu alusel oleva võlanõude kohta, mitte – nagu Üldkohus nüüd ekslikult väidab – abikõlbmatute kulude kohtu ajavahemikul, mida audit puudutas.

Tuvastamishagi käsitlevas kohtuasjas T-831/14 tehtud kohtuotsuse resolutsioonist ei ilmne mingit piirangut ei võlanõude, ajavahemiku ega kulude kohta.

Ühele kohustusele, st võlanõudele toetuslepingu alusel, vastab üks täitedokument.

Selles, kui Üldkohus kinnitab lõplikult võlasumma ja võlausaldaja väidab pärast seda, et kõiki summasid ei ole sealjuures arvesse võetud, ei ole mingit loogikat.

Apellant väidab, et alates hetkest, mil liidu võlanõude kinnitanud tuvastamisotsus on jõustunud, ei või komisjon väljastada täitedokumente ilma Üldkohtu vastavale otsusele viitamata.

Kui tuvastava otsuse ese on komisjonil võlgniku vastu olev lepinguline võlanõue, siis välistab Üldkohtul nõude summa kindlaksmääramisel olev pädevus selle, et komisjon väljastab nõudeid, mis lähevad kohtuotsusega vastuollu.

____________

1 EU:T:2019:453.

2 Vt kohtuasi C-14/18 P.