Language of document :

Žalba koju je 21. kolovoza 2019. podnio Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 28. lipnja 2019. u predmetu T-64/18, Alfamicro protiv Komisije

(predmet C-623/19 P)

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Žalitelj: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da. (zastupnici: G. Gentil Anastácio i D. Pirra Xarepe, odvjetnici i M. Stock da Cunha, odvjetnička vježbenica)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

ukinuti presudu Općeg suda donesenu u predmetu T-64/181 .

poništiti Odluku Komisije C(2017) 8839 final od 13. prosinca 2017.

naložiti Europskoj komisiji snošenje svih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj tvrdi da ugovorna tražbina nastaje na temelju samog ugovora. Stoga, ako je Komisija imala mogućnost navesti svoj zahtjev u deklaratornoj tužbi i to nije učinila, ne može nakon donošenja presude izdavati ovršne isprave na nepodmireni iznos tražbine.

Komisija je počinila zlouporabu ovlasti.

U svojoj deklaratornoj presudi (T-831/14)2 , Opći sud donio je odluku o Komisijinoj tražbini koja proizlazi iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a ne – kao što to Opći sud sada pogrešno tvrdi – o neprihvatljivim troškovima koji se odnose na razdoblje obuhvaćeno revizijom.

Iz izreke presude donesene povodom deklaratorne tužbe (T-831/14) ne proizlazi nikakvo ograničenje kad je riječ o tražbini, razdoblju ili troškovima.

Pojedinačnoj obvezi, tražbini pod uvjetima utvrđenima u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, odgovara samo jedna ovršna isprava.

Nema nikakvog smisla da Opći sud konačno utvrdi iznos tražbine i da nakon toga vjerovnik tvrdi da se nisu uračunali svi iznosi.

Tužitelj ističe da je Komisiji – od trenutka podnošenja deklaratorne tužbe za utvrđenje ugovorne tražbine Unije – zabranjeno izdavati ovršne isprave bez pozivanja na presudu Općeg suda.

Ako je predmet deklaratorne tužbe ugovorna tražbina Komisije prema dužniku, nadležnost Općeg suda za utvrđivanje tražbine isključuje Komisijinu ovlast za izdavanje ovršnih isprava kojima se daje prednost u odnosu na presudu.

____________

1 EU:T:2019:453

2 Vidjeti predmet C-14/18 P