Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 21. augustā Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 28. jūnija spriedumu lietā T-64/18 Alfamicro/Komisija

(Lieta C-623/19 P)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (pārstāvji: G. Gentil Anastácio un D. Pirra Xarepe, advokāti, un M. Stock da Cunha, advokāte-praktikante)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-64/18 1 .

Atcelt Komisijas 2017. gada 13. decembra Lēmumu C(2017) 8839 final.

Piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja uzskata, ka līgumiskas prasījuma tiesības rašanās pamats ir pats līgums. Līdz ar to, tā kā Komisijai bija iespējams deklaratīvajā prasībā izklāstīt savus prasījumus, taču tā nav tos izklāstījusi, tā nevar pēc sprieduma izdot izpildu dokumentus par atlikušo prasījuma tiesību summām.

Komisija esot nepareizi izmantojusi savas pilnvaras.

Deklaratīvajā spriedumā (T-831/14) 2 Vispārējā tiesa esot spriedusi par Komisijas no dotāciju nolīguma izrietošajām prasījuma tiesībām, nevis – kā tagad Vispārējā tiesa kļūdaini uzskatot – par nepieļaujamajām izmaksām attiecībā uz revīzijas aptverto laikposmu.

No deklaratīvajā prasībā (T-831/14) taisītā sprieduma rezolutīvās daļas neizrietot nekāds ierobežojums nedz attiecībā uz prasījuma tiesībām, nedz attiecībā uz laikposmu, nedz attiecībā uz izmaksām.

Attiecībā uz vienām vienīgajām parādsaistībām jeb – izmantojot dotāciju nolīguma formulējumu – prasījuma tiesībām pienākas viens vienīgs izpildu dokuments.

Vispārējai tiesai būtu bezjēdzīgi galīgi noteikt prasījuma tiesību apjomu, ja kreditors pēc tam varētu apgalvot, ka galu galā šajā apjomā esot ierēķinātas ne visas summas.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja uzskata, ka, līdzko izskatīšanā atrodas deklaratīva prasība par Savienības līgumisko prasījuma tiesību apmēra noteikšanu, Komisija nedrīkst izdot izpildu dokumentus, kuri nav pamatoti ar attiecīgo Vispārējās tiesas spriedumu.

Lai arī deklaratīvā prasība patiešām ir par Komisijas līgumiskajām prasījuma tiesībām attiecībā pret parādnieku, Vispārējās tiesas kompetence noteikt šo prasījuma tiesību apmēru tomēr izslēdzot Komisijas pilnvaras izdot izpildu dokumentus, kas aizstātu šo spriedumu.

____________

1 EU:T:2019:453.

2 Skat. lietu C-14/18 P.