Language of document :

Hogere voorziening, ingesteld op 21 augustus 2019 door Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 28 juni 2019 in zaak T-64/18, Alfamicro / Commissie

(Zaak C-623/19 P)

Procestaal: Portugees

Partijen

Rekwirante: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (vertegenwoordigers: G. Gentil Anastácio en D. Pirra Xarepe, advogados, en M. Stock da Cunha, advogada estagiária)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

vernietiging van het arrest van het Gerecht in zaak T-64/181 ;

nietigverklaring van besluit C (2017) 8839 final van de Commissie van 13 december 2017;

verwijzing van de Europese Commissie in alle kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Volgens rekwirante ontstaat een contractuele schuldvordering uit de overeenkomst zelf die daaraan ten grondslag ligt. Bijgevolg kon de Commissie weliswaar haar aanspraken geldend maken in de declaratoire vordering, wat zij niet heeft gedaan, maar zij kan dan na de uitspraak geen uitvoerbare titels uitvaardigen voor de niet in aanmerking komende verschuldigde bedragen.

De Commissie heeft misbruik gemaakt van haar bevoegdheid.

In het declaratoir arrest (T-831/14)2 , heeft het Gerecht uitspraak gedaan over de uit de subsidieovereenkomst voortkomende vordering van de Commissie, en heeft het niet, zoals nu, onterecht uitspraak gedaan over de niet-subsidiabele kosten die verband houden met de periode waarop de audit betrekking heeft.

Het dictum van het arrest met betrekking tot de declaratoire vordering (T-831/14) bevat geen beperkingen met betrekking tot de vordering, de periode of de kosten.

Voor één verplichting, de vordering die verband houdt met de subsidieovereenkomst, is er één uitvoerbare titel.

Het heeft geen zin dat het Gerecht een vordering definitief vaststelt en de schuldeiser daarna stelt dat uiteindelijk niet alle bedragen waren berekend.

Rekwirante stelt dat, vanaf het moment dat er een declaratoire vordering tot vaststelling van de contractuele schuldvordering van de Unie is ingesteld, het voor de Commissie verboden is om uitvoerbare titels uit te vaardigen zonder dat daarbij wordt verwezen naar het arrest van het Gerecht.

Wanneer de declaratoire vordering de contractuele schuldvordering van de Commissie jegens de schuldenaar tot voorwerp heeft, sluit de bevoegdheid van het Gerecht om de vordering vast te stellen de bevoegdheid van de Commissie uit om uitvoerbare titels uit te vaardigen die niet op het arrest zijn gebaseerd.

____________

1 EU:T:2019:453.

2 Zaak C-14/18 P.