Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 28 czerwca 2019 r. w sprawie T-64/18, Alfamicro / Komisja, wniesione w dniu 21 sierpnia 2019 r. przez Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda.

(Sprawa C-623/19 P)

Język postępowania: portugalski

Strony

Wnoszący odwołanie: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (przedstawiciele: G. Gentil Anastácio i D. Pirra Xarepe, adwokaci, oraz M. Stock da Cunha, advogada estagiária)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie wyroku Sądu wydanego w sprawie T-64/18,1

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C (2017) 8839 z 13/12/2017,

Obciążenie Komisji Europejskiej wszystkimi kosztami.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca przyjmuje, że okolicznością powodującą powstanie wierzytelności umownej jest sama umowa. W konsekwencji, jeżeli Komisja mogła odliczyć w skardze swoje roszczenia, lecz nie uczyniła tego, nie może po wydaniu wyroku wystawiać not debetowych dotyczących wierzytelności bieżących.

Komisja działała z nadużyciem władzy.

W wyroku (T-831/14)2 Sąd orzekł o wierzytelności Komisji wynikającej z subwencyjnej, a nie jak w niniejszej sprawie Sąd orzekł błędnie o niekwalifikujących się kosztach dotyczących okresu objętego audytem.

Z sentencji wyroku wydanego w wyniku skargi (T-831/14) nie wynika żadne ograniczenie ani w odniesieniu do wierzytelności, ani w odniesieniu do okresu czy kosztów.

Jedyne zobowiązanie, wierzytelność wynikająca z umowy o subwencjonowanie, stanowi jedyny tytuł egzekucyjny.

Nie ma sensu, aby Sąd ustalał ostatecznie wierzytelność, aby później wierzyciel ostatecznie podnosił, że nie zostały wliczone wszystkie kwoty.

Jeżeli przedmiotem skargi jest wierzytelność umowna przysługująca Komisji wobec dłużnika, właściwość Sądu do ustalenia wierzytelności wyklucza uprawnienie Komisji do wystawiania tytułów, które przewyższają wyrok.

____________

1 EU:T:2019:453.

2 zob. sprawa C-14/18 P