Language of document :

Odvolanie podané 21. augusta 2019: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 28. júna 2019 vo veci T-64/18, Alfamicro/Komisia

(vec C-623/19 P)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (v zastúpení: G. Gentil Anastácio a D. Pirra Xarepe, advogados, a M. Stock da Cunha, advogada estagiária)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu vydaný vo veci T-64/181 ,

zrušiť rozhodnutie Komisie C(2017) 8839 final z 13. decembra 2017,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka poukazuje na to, že zmluvná pohľadávka vzniká na základe samotnej zmluvy. Preto, ak Komisia mohla vo svojej určovacej žalobe formulovať svoje nároky, a neurobila to, nemôže už po vydaní rozsudku vystaviť exekučné tituly týkajúce sa nezabezpečenej pohľadávky.

Komisia zneužila svoju právomoc.

Vo svojom deklaratórnom rozsudku (T-831/14)2 sa Všeobecný súd vyjadril k pohľadávke Komisie vyplývajúcej z dohody o finančnej pomoci, a teda nie, ako to nesprávne tvrdí Všeobecný súd, k výdavkom nespôsobilým na poskytnutie týkajúcim sa obdobia kontroly auditu.

Z výroku rozsudku o určovacej žalobe (T-831/14) nevyplýva žiadne obmedzenie, tak pokiaľ ide o pohľadávku, ako ani pokiaľ ide o obdobie, alebo výdavky.

Jedinému záväzku – pohľadávke podľa dohody o finančnej pomoci – zodpovedá jediný exekučný titul.

Nemalo by žiaden zmysel, ak by Všeobecný súd definitívne určil pohľadávku a veriteľ by potom tvrdil, že výpočet napokon nezahŕňal všetky sumy.

Odvolateľka uvádza, že od okamihu podania určovacej žaloby pre zmluvnú pohľadávku Únie je Komisii zabránené vydať exekučné tituly bez odkazu na rozsudok Všeobecného súdu.

Pokiaľ predmetom určovacej žaloby je zmluvná pohľadávka Komisie voči dlžníkovi, právomoc Všeobecného súdu určiť pohľadávku vylučuje právomoc Komisie vydávať tituly, ktoré idú nad rámec rozsudku.

____________

1 EU:T:2019:453.

2 Pozri vec C-14/18 P.