Language of document :

Överklagande ingett den 21 augusti 2019 av Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 28 juni 2019 i mål T-64/18, Alfamicro mot kommissionen

(Mål C-623/19 P)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Klagande: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (ombud: G. Gentil Anastácio och D. Pirra Xarepe, advogados, och M. Stock da Cunha, advogada estagiária)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom i mål T-64/18,1

ogiltigförklara kommissionens beslut C (2017) 8839 final av den 13 december 2017, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden anser att en avtalsfordran uppkommer till följd av själva avtalet. Om kommissionen i målet om fastställelsetalan kan framställa sina anspråk, men inte gör det, kan den följaktligen inte efter det att dom meddelats utfärda exekutionstitlar rörande nya fordringsbelopp.

Kommissionen har gjort sig skyldig till maktmissburk.

Tribunalen prövade i sin fastställelsedom (T-831/14)2 kommissionens fordran till följd av bidragsavtalet, och inte, såsom tribunalen nu felaktigt anser, vilka kostnader som inte berättigade till stöd för den period som revisionen avsåg.

Av domslutet i domen i målet om fastställelsetalan (T-831/14) framgår inte någon begränsning, vare sig beträffande fordringen, tidsperioden eller kostnaderna.

En enda förpliktelse, nämligen fordringen enligt bidragsavtalet, ska motsvaras av en enda exekutionstitel.

Det är oförenligt med tribunalens slutgiltiga fastställelse av en fordran att fordringsägaren efter domen gör gällande att samtliga belopp inte beräknats.

Klaganden anser att kommissionen, efter det att en talan om fastställelse av en unionen tillhörig avtalsfordran har väckts, inte längre får utfärda exekutionstitlar som inte har tribunalens dom som utgångspunkt.

Om fastställelsetalan avser kommissionens avtalsfordran gentemot gäldenären, medför tribunalens behörighet att fastställa fordringen att kommissionen inte har befogenhet att utfärda exekutionstitlar som har företräde framför domen.

____________

1 EU:T:2019:453

2 Se mål C-14/18P.