Language of document : ECLI:EU:C:2019:791


 


 Определение на Съда (шести състав) от 26 септември 2019 г. —
Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg

(Дело C277/19)(1)

„Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Договори за потребителски кредити — Договори отпреди присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз — Явна липса на компетентност на Съда“

Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Граници — Тълкуване на общностна директива във връзка със спор, предхождащ присъединяването на съответната държава към Европейския съюз — Изключване

(член 267 ДФЕС; член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 27—30)

Диспозитив

Разглеждането на преюдициалното запитване, отправено от Općinski sud u Zadru (Общински съд Задар, Хърватия) с акт от 25 март 2019 г., е явно извън компетентността на Съда на Европейския съюз.


1 ОВ C 187, 3.6.2019 г.