Language of document : ECLI:EU:C:2019:791


 


 Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 26 september 2019 –
Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg

(mål C277/19)(1)

”Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler – Konsumentkreditavtal – Avtal från tiden före Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen – Uppenbart att domstolen saknar behörighet”

Begäran om förhandsavgörande – Domstolens behörighet – Gränser – Tolkning av ett gemenskapsdirektiv i en tvist från tiden före en medlemsstats anslutning till Europeiska unionen – Omfattas inte

(Artikel 267 FEUF; domstolens rättegångsregler, artikel 53.2)

(se punkterna 27–30)

Avgörande

Det är uppenbart att Europeiska unionens domstol inte är behörig att pröva den begäran om förhandsavgörande som framställts av Općinski sud u Zadru (Domstolen i Zadar, Kroatien) genom beslut av den 25 mars 2019.


1 EUT C 187, 3.6.2019.