Language of document : ECLI:EU:C:2019:855

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA

z dne 2. oktobra 2019(*)

„Izbris“

V zadevi C-413/19,

zaradi tožbe zaradi neizpolnitve obveznosti na podlagi člena 258 PDEU, vložene 24. maja 2019,

Evropska komisija, ki jo zastopajo M. Kocjan, K.Talabér-Ritz in Y. G. Marinova, agentke,

tožeča stranka,

proti

Republiki Sloveniji, ki jo zastopa T. Mihelič Žitko, agentka,

tožena stranka,


PREDSEDNIK SODIŠČA,

po opredelitvi prvega generalnega pravobranilca M. Szpunarja

sprejema naslednji

Sklep

1        Komisija je 12. septembra 2019 prek aplikacije e-Curia v skladu s členom 148 Poslovnika obvestila Sodišče, da umika tožbo, in na podlagi člena 141(2) Poslovnika predlagala, naj se Republiki Sloveniji naloži plačilo stroškov.

2        Tožena stranka glede tega umika ni predložila stališča v predpisanem roku.

3        V skladu s členom 141(1) in (2) Poslovnika se stranki, ki tožbo ali predlog umakne, naloži plačilo stroškov, če nasprotna stranka v svojem stališču glede umika to predlaga. Vendar na predlog stranke, ki tožbo ali predlog umakne, stroške nosi nasprotna stranka, če njeno ravnanje to upravičuje.

4        V obravnavani zadevi sta bili tožba Komisije in nato njen umik posledica ravnanja Republike Slovenije, saj je ta šele po vložitvi tožbe sprejela potrebne ukrepe za izpolnitev svojih obveznosti.

5        Zato je treba Republiki Sloveniji naložiti plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je predsednik Sodišča sklenil:

1.      Zadeva C-413/19 se izbriše iz vpisnika Sodišča.

2.      Republiki Sloveniji se naloži plačilo stroškov.

V Luxembourgu, 2. oktobra 2019

Sodni tajnik

 

Predsednik

A. Calot Escobar

 

 K. Lenaerts


* Jezik postopka: slovenščina.