Language of document : ECLI:EU:C:2019:614


 


 Определение на Съда (осми състав) от 11 юли 2019 г. — |
Agrotiki Trapeza tis Ellados

(Дело C262/19)(1)

„Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда — Държавни помощи — Учредяване на ипотеки за обезпечаване на банкови заеми за земеделските производители — Национално законодателство, което предвижда задължителен таван на сумата, за която се учредяват ипотеките — Недостатъчно изложение на причините, поради които запитващата юрисдикция има въпроси за тълкуването на правото на Съюза — Явна недопустимост“

1.      Преюдициални въпроси — Допустимост — Запитване, в което не се предоставя никакво уточнение относно фактическия и нормативен контекст и в което не се излагат причините, обосноваващи отправянето на запитване до Съда — Явна недопустимост

(член 267 ДФЕС; член 23 от Статута на Съда; член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 12—17 и 22 и диспозитива)

2.      Помощи, предоставяни от държавите — Понятие — Тълкуване — Компетентност на националните юрисдикции — Граници

(член 107, параграф 1 ДФЕС и член 267 ДФЕС)

(вж. т. 18—21)

Диспозитив

Преюдициалното запитване, отправено от Polymeles Protodikeio Athinon (Окръжен съд Атина, Гърция) с акт от 8 февруари 2019 г., е явно недопустимо.


1 ОВ C 187, 3.6.2019 г.