Language of document : ECLI:EU:C:2019:614


 


 Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 11. juuli 2019. aasta määrus – Agrotiki Trapeza tis Ellados

(kohtuasi C262/19)(1)

Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 – Riigiabi – Põllumajandustootjatele antavate laenude tagamiseks hüpoteekide seadmine – Riigisisene õigus, mis näeb ette hüpoteegiga tagatava maksimaalse summa kindlaksmääramise – Põhjuste, mille tõttu eelotsusetaotluse esitanud kohtul on tekkinud kahtlus liidu õiguse tõlgendamises, ebapiisav kirjeldamine – Ilmselge vastuvõetamatus

1.      Eelotsuse küsimused – Vastuvõetavus – Eelotsusetaotlus, mis ei sisalda ühtegi täpsustust faktilise ja õigusliku raamistiku kohta ning milles ei ole toodud Euroopa Kohtule eelotsusetaotluse esitamise põhjuseid – Ilmselge vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 267; Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 23; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94)

(vt punktid 12–17 ja 22 ning resolutsioon)

2.      Riigiabi – Mõiste – Tõlgendamine – Liikmesriigi kohtute pädevus – Piirid

(ELTL artikli 107 lõige 1 ja artikkel 267)

(vt punktid 18–21)

Resolutsioon

Eelotsusetaotlus, mille on 8. veebruari 2019. aasta otsusega esitanud Polymeles Protodikeio Athinon (Ateena esimese astme kohus, Kreeka), on ilmselgelt vastuvõetamatu.


1 ELT C 187, 3.6.2019.