Language of document : ECLI:EU:C:2019:614


 


 Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 11 lipca 2019 r. –
Agrotiki Trapeza tis Ellados

(sprawa C262/19)(1)

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Pomoc państwa – Ustanowienie hipotek zabezpieczających kredyty bankowe udzielone rolnikom – Ustawodawstwo krajowe ustanawiające pułap kwoty, na jaką ustanawiane są hipoteki – Niewystarczające przedstawienie powodów, dla których sąd odsyłający powziął wątpliwości w kwestii wykładni prawa Unii – Oczywista niedopuszczalność

1.      Pytania prejudycjalne – Dopuszczalność – Wniosek pozbawiony wyjaśnienia kontekstu faktycznego i prawnego oraz przyczyn odesłania do Trybunału – Oczywista niedopuszczalność

(art. 267 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 23; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 53 § 2, art. 94)

(zob. pkt 12–17, 22; sentencja)

2.      Pomoc przyznawana przez państwa – Pojęcie – Wykładnia – Właściwość sądów krajowych – Zakres

(art. 107 ust. 1, art. 267 TFUE)

(zob. pkt 18–21)

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Polymeles Protodikeio Athinon [sąd cywilny pierwszej instancji w Atenach, Grecja] postanowieniem z dnia 8 lutego 2019 r. jest oczywiście niedopuszczalny.


1 Dz.U. C 187 z 3.6.2019.