Language of document : ECLI:EU:C:2019:614


 


 Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 11 juli 2019 – Agrotiki Trapeza tis Ellados

(Mål C262/19) (1)

”Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 och artikel 94 i domstolens rättegångsregler – Statligt stöd – Inteckning som säkerhet för banklån som beviljats jordbrukare – Nationell lagstiftning som föreskriver ett tak för det belopp för vilket inteckning gjorts – Otillräcklig redogörelse för skälen till att den hänskjutande domstolen är osäker på hur unionsrätten ska tolkas – Uppenbart att talan ska avvisas”

1.      Begäran om förhandsavgörande – Upptagande till prövning – Begäran som varken innehåller några klargöranden av de faktiska och rättsliga omständigheterna eller skälen till att det finns anledning att begära förhandsavgörande av domstolen – Uppenbart att talan ska avvisas

(Artikel 267 FEUF; domstolens stadga, artikel 23; domstolens rättegångsregler, artiklarna 53.2 och 94)

(se punkterna 12–17 och 22 samt domslutet)

2.      Stöd som ges av medlemsstaterna – Begrepp – Tolkning – De nationella domstolarnas behörighet – Gränser

(Artikel 107.1 FEUF och artikel 267 FEUF)

(se punkterna 18–21)

Avgörande

Det är uppenbart att den begäran om förhandsavgörande som framställts av Polymeles Protodikeio Athinon (Förstainstansdomstolen i Aten, Grekland) genom beslut av den 8 februari 2019 inte kan tas upp till prövning.


1 EUT C 187, 3.6.2019.