Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 23.7.2019 – Fototre Srl v. Ministero dello Sviluppo Economico ym.

(asia C-595/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Fototre Srl

Vastaajat: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri ja Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin oikeus esteenä asetuksen (decreto-legge) nro 91/2014, joka on muutettu laiksi lailla nro 116/2014, 26 §:n 2 ja 3 momentin kaltaisten kansallisten oikeussääntöjen soveltamiselle, joilla rajoitetaan tai viivytetään huomattavalla tavalla lailla jo myönnettyjen ja sellaisten erillissopimusten perusteella määriteltyjen kannustimien myöntämistä, jotka aurinkosähköenergian tuottajayritykset ovat tehneet kyseisestä menettelystä vastuussa olevan julkisen yhtiön eli Gestore dei servizi energetici S.p.A:n kanssa?

Ovatko tällaiset kansalliset oikeussäännöt unionin oikeuden yleisten oikeusperiaatteiden, kuten perustellun luottamuksen, oikeusvarmuuden, vilpittömän yhteistyön ja tehokkaan vaikutuksen periaatteiden, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 ja 17 artiklan, direktiivin 2009/28/EY1 ja siinä säädettyjä tukijärjestelmiä koskevien sääntöjen sekä SEUT 216 artiklan 2 kohdan mukaisia, kun kyseisiä kansallisia säännöksiä tarkastellaan Euroopan energiaperuskirjaan kannalta?

____________

1 Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23.4.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY (EUVL 2009, L 140, s. 16)