Language of document :

2019 m. liepos 23 d. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fototre Srl / Ministero dello Sviluppo Economico ir kt.

(Byla C-595/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Fototre Srl

Atsakovai: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Europos Sąjungos teisę draudžiama taikyti tokią nacionalinę nuostatą, kokia išdėstyta Dekreto įstatymo Nr. 91/2014, su pakeitimais pertvarkyto į Įstatymą Nr. 116/2014, 26 straipsnio 2 ir 3 dalyse, dėl kurios žymiai mažesniu mastu arba pavėluotai taikomos paskatos, jau nustatytos teisės aktuose ir apibrėžtos specialiose fotovoltinius elektros energijos gamybos įrenginius valdančių gamintojų sutartyse su specialiai šiai funkcijai vykdyti įsteigta valstybine įmone Gestore dei servizi energetici s.p.a.;

konkrečiai kalbant, ar ši nacionalinė nuostata atitinka bendruosius Europos Sąjungos teisės principus – teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio saugumo, lojalaus bendradarbiavimo ir veiksmingumo principus, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 ir 17 straipsnius, Direktyvą Nr. 2009/28/EB1 ir joje nustatytas paramos schemas, SESV 216 straipsnio 2 dalį, visų pirma kiek ji susijusi su Europos energetikos chartijos sutartimi?

____________

1     2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009, p. 16).