Language of document :

Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 12 юни 2019 г. — Stichting Brein/News-Service Europe BV

(Дело C-442/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Stichting Brein

Ответник: News-Service Europe BV

Преюдициални въпроси

Извършва ли администратор на платформа за услуги на Usenet (какъвто е било NSE) […] публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 2001 г., стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230, наричана по-нататък „Директива 2001/29/ЕО“)?

При утвърдителен отговор на първия въпрос (и следователно при наличие на публично разгласяване):

Изключва ли констатацията, че администратор на платформа за услуги на Usenet извършва публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО, прилагането на член 14, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (ОВ L 178, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257, наричана по-нататък „Директива 2000/31/ЕО“)?

При отрицателен отговор на първия или на втория въпрос (и следователно при наличие на принципна възможност за позоваване на дерогациите по отношение на отговорността съгласно член 14, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО):

Играе ли администраторът на платформа за услуги на Usenet, предлагащ услуги […] активна роля, която по друг начин би изключила позоваване на член 14, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО?

Възможно ли е на администратор на платформа за услуги на Usenet, който извършва публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО и може да се позове на член 14, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО, да бъде забранено да продължи да извършва нарушението, съответно може ли срещу него да бъде издадено разпореждане, което надхвърля предвидените в член 14, параграф 3 от тази директива възможности, или това противоречи на член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО?

____________