Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 12.6.2019 – Stichting Brein v. News-Service Europe BV

(Asia C-442/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Stichting Brein

Vastapuoli: News-Service Europe BV

Ennakkoratkaisukysymykset

Suorittaako Usenet-palvelujen alustan operaattori (jollainen NSE on ollut) […] tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL 2001, L 167, s. 10; jäljempänä tekijänoikeusdirektiivi) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yleisölle välittämisen?

Jos ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava myöntävästi (ja kyseessä on siis yleisölle välittäminen):

Onko sen vahvistaminen, että Usenet-palvelujen alustan operaattori suorittaa tekijänoikeusdirektiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yleisölle välittämisen, esteenä tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (EYVL 2000, L 178, s. 1; jäljempänä sähköisestä kaupankäynnistä annettu direktiivi) 14 artiklan 1 kohdan soveltamiselle?

Jos ensimmäiseen tai toiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava kieltävästi (ja sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun vastuusta vapauttamiseen vetoaminen on periaatteessa mahdollista):

Onko Usenet-palvelujen alustan operaattorilla, joka tarjoaa […] palveluja, aktiivinen rooli, joka on muulla tavalla esteenä sille, että vetoaminen sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 14 artiklan 1 kohtaan voi menestyä?

Voidaanko Usenet-palvelujen alustan operaattoria, joka suorittaa yleisölle välittämisen ja joka voi vedota menestyksekkäästi sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 14 artiklan 1 kohtaan, kieltää jatkamasta loukkausta tai voidaanko sitä vastaan antaa määräys, joka pitää sisällään enemmän kuin mitä sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 14 artiklan 3 kohdassa mainitaan, vai onko tämä sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 15 artiklan 1 kohdan vastaista?

____________