Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 12. júna 2019 – Stichting Brein/News-Service Europe BV

(vec C-442/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Stichting Brein

Žalovaná: News-Service Europe BV

Prejudiciálne otázky

Vykonáva prevádzkovateľ platformy pre služby Usenetu (akým bola aj spoločnosť NSE) za okolností opísaných v bodoch [1 až 7] a [16] tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania verejný prenos v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230) (ďalej len „smernica 2001/29/ES“)?

Ak bude odpoveď na prvú otázku kladná (a teda ide o verejný prenos):

Bráni konštatovanie, že prevádzkovateľ platformy pre služby Usenetu vykonáva verejný prenos v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES, uplatneniu článku 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 2000, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 339) (ďalej len „smernica 2000/31/ES“)?

Ak bude odpoveď na prvú alebo druhú otázku záporná (a teda je v zásade možné odvolávať sa na vylúčenie zodpovednosti podľa článku 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES):

Zohráva prevádzkovateľ platformy pre služby Usenetu, ktorý v zmysle opisu v bodoch [1 až 7] a [16] tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania poskytuje služby, aktívnu rolu, ktorá bráni odvolaniu sa na článok 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES odlišným spôsobom?

Je možné prevádzkovateľovi platformy pre služby Usenetu, ktorý vykonáva verejný prenos a ktorý sa môže odvolať na článok 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES, zakázať pokračovať v porušovaní práva, resp. je možné voči nemu vydať príkaz, ktorý presahuje rámec možností stanovených v článku 14 ods. 3 tejto smernice, alebo tomu bráni článok 15 ods. 1 smernice 2000/31?

____________