Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 12. junija 2019 – Stichting Brein/News-Service Europe BV

(Zadeva C-442/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Stichting Brein

Tožena stranka: News-Service Europe BV

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali gre pri ravnanju upravljavca platforme za storitve Usenet (kakršen je bila družba NSE) v okoliščinah, opisanih v ta namen v točkah [od 1 do 7] in [16], za priobčitev del javnosti v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230, v nadaljevanju: Direktiva o avtorski pravici)?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen (in torej gre za priobčitev javnosti):

Ali ugotovitev, da gre pri ravnanju upravljavca platforme za storitve Usenet za priobčitev del javnosti v smislu člena 3(1) Direktive o avtorski pravici, nasprotuje uporabi člena 14(1) Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 25, str. 399, v nadaljevanju: Direktiva o elektronskem poslovanju)?

3.    Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje nikalen (in se je torej načeloma mogoče sklicevati na izključitev odgovornosti iz člena 14(1) Direktive o elektronskem poslovanju):

Ali ima upravljavec platforme za storitve Usenet, ki ponuja storitve, opisane v ta namen v točkah [od 1 do 7] in [16], aktivno vlogo, ki sicer onemogoča uspešno sklicevanje na člen 14(1) Direktive o elektronskem poslovanju?

4.    Ali je mogoče upravljavcu platforme za storitve Usenet, ki izvede priobčitev javnosti in ki se sme sklicevati na člen 14(1) Direktive o elektronskem poslovanju, prepovedati nadaljevanje kršitve oziroma ali se mu lahko izda sodna odredba, ki ni omejena na možnosti iz člena 14(3) Direktive o elektronskem poslovanju, ali pa je to v nasprotju s členom 15(1) te direktive?

____________