Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 12 juni 2019 – Stichting Brein mot News-Service Europe BV

(Mål C-442/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i det nationella målet

Klagande: Stichting Brein

Motpart: News-Service Europe BV

Tolkningsfrågor

Genomför en operatör som upplåter en plattform för Usenet-tjänster (vilket NSE tidigare gjort) … en överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EUT L 167 2001, s. 10)?

Om fråga 1 ska besvaras jakande, (och det således rör sig om en överföring till allmänheten):

Utgör konstaterandet av att en operatör som upplåter en plattform för Usenet-tjänster genomför en överföring till allmänheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29/EG, hinder för tillämpning av artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (EGT L 178, 2000, s. 1)?

Om frågorna 1 och 2 ska besvaras nekande (och det således i princip är möjligt att åberopa det undantag från ansvar som avses i artikel 14.1 i direktiv 2000/31/EG):

Spelar en operatör som upplåter en plattform för Usenet-tjänster, och som tillhandhåller [tjänster], en aktiv roll som på något annat sätt utgör hinder för att med framgång kunna åberopa artikel 14.1 i direktiv 2000/31/EG?

Kan en operatör som upplåter en plattform för Usenet-tjänster och genomför en överföring till allmänheten, och som med framgång har åberopat artikel 14.1 i direktiv 2000/31/EG, förbjudas att fortsätta överträdelsen, eller kan ett föreläggande utfärdas mot operatören som går längre än artikel 14.3 i direktiv 2000/31/EG, eller strider detta mot artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG?

____________