Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 8. července 2019 Maria Alvarez y Bejarano a další proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 30. dubna 2019 ve spojených věcech T-516/16 a T-536/16, Alvarez y Bejarano a další v. Komise

(Věc C-517/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Maria Alvarez y Bejarano, Ana-Maria Enescu, Lucian Micu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznanski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, Maria Castro Capcha, Hassan Orfe El, Evelyne Vandevoorde (zástupci: S. Orlandi, T. Martin, advokáti)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Rada Evropské unie, Evropský parlament

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelé“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

zrušil rozhodnutí již neposkytnout navrhovatelům od roku 2014 dobu na cestu a náhradu ročních cestovních výdajů;

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelé uvádí, že napadený rozsudek je stižen několika právními vadami.

Zaprvé, Tribunál se dopustil v bodech 67 a 75 rozsudku nesprávného právního posouzení, když omezil rozsah soudního přezkumu, který má provést v „jasných“ případech.

Zadruhé, Tribunál se dopustil v bodech 70 až 73 rozsudku nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že navrhovatelé se nenachází ve srovnatelné situaci jako úředníci, jejichž nárok na dobu na cestu a náhradu jejich ročních cestovních výdajů byl zachován.

Zatřetí, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když v bodech 69 a 80 až 86 rozsudku rozhodl, že sporná právní úprava neporušuje zásadu proporcionality.

____________