Language of document :

Appel iværksat den 8. juli 2019 af Maria Alvarez y Bejarano m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 30. april 2019 i de forenede sager T-516-16 og T-536/16, Alvarez y Bejarano m.fl. mod Kommissionen

(Sag C-517/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellanter: Maria Alvarez y Bejarano, Ana-Maria Enescu, Lucian Micu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznanski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, Maria Castro Capcha, Hassan Orfe El og Evelyne Vandevoorde (ved avocats S. Orlandi og T. Martin)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Annullation af afgørelsen om ikke længere at tildele appellanterne rejsedage eller godtgørelse af årlige rejseudgifter fra 2014.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har gjort gældende, at den appellerede dom er behæftet med flere retlige fejl.

For det første begik Retten en retlig fejl i dommens præmis 67 og 75 ved at begrænse omfanget af den retslige kontrol, som den skal udøve, til »åbenbare« tilfælde.

For det andet begik Retten en retlig fejl i dommens præmis 70-73, da den fastslog, at appellanterne ikke befandt sig i en situation, der kan sammenlignes med situationen for de ansatte, som har bevaret retten til rejsedage og godtgørelse af deres årlige rejseudgifter.

For det tredje begik Retten en retlig fejl ved i dommens præmis 69 og 80-86 at fastslå, at den omtvistede lovgivning ikke tilsidesætter proportionalitetsprincippet.

____________