Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 8. jūlijā Maria Alvarez un Bejarano u.c. iesniedza par Vispārējās tiesas 2019. gada 30. aprīļa spriedumu apvienotajās lietās T-516/16 un T-536/16, Alvarez un Bejarano u.c./Komisija

(Lieta C-517/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Maria Alvarez y Bejarano, Ana-Maria Enescu, Lucian Micu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznanski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, Maria Castro Capcha, Hassan Orfe El, Evelyne Vandevoorde (pārstāvji: S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Parlaments

Prasījumi

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

atcelt lēmumu no 2014. gada vairs nepiešķirt prasītājiem kompensāciju par ceļā pavadīto laiku un ikgadējiem ceļa izdevumiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji norāda, ka pārsūdzētajā spriedumā ir pieļautas vairākas tiesību kļūdas.

Pirmkārt, Vispārējā tiesa, ierobežojot tās pārbaudes tiesā apjomu, kas tai ir jāveic “acīmredzamos” gadījumos, esot pieļāvusi tiesību kļūdu sprieduma 67. un 75. punktā.

Otrkārt, Vispārējā tiesa, nospriežot, ka prasītāji nav salīdzināmā situācijā ar to darbinieku situāciju, kuriem tika saglabāta kompensācija par ceļā pavadīto laiku un ikgadējiem ceļa izdevumiem, esot pieļāvusi tiesību kļūdu sprieduma 70.–73. punktā.

Treškārt, Vispārējā tiesa, sprieduma 69. un 80.–86. punktā nospriežot, ka strīdīgajā tiesiskajā regulējumā ir ievērots samērīguma princips, esot pieļāvusi tiesību kļūdu.

____________