Language of document :

Odvolanie podané 8. júla 2019: Maria Alvarez y Bejarano a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 30. apríla 2019 v spojených veciach T-516/16 a T-536/16, Alvarez y Bejarano a i./Komisia

(vec C-517/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolatelia: Maria Alvarez y Bejarano, Ana-Maria Enescu, Lucian Micu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznanski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, Maria Castro Capcha, Hassan Orfe El, Evelyne Vandevoorde (v zastúpení: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Rada Európskej únie, Európsky parlament

Návrhy odvolateľov

zrušiť napadnutý rozsudok,

zrušiť rozhodnutie neposkytnúť už odvolateľom od roku 2014 čas na cestu ani ročnú náhradu cestovných výdavkov,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolatelia tvrdia, že v napadnutom rozsudku došlo k niekoľkým prípadom nesprávneho právneho posúdenia.

Po prvé sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia v bodoch 67 a 75 rozsudku, keď obmedzil rozsah súdneho preskúmania, ktoré mu prináleží vykonať na „zjavné“ prípady.

Po druhé sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia v bodoch 70 až 73 napadnutého rozsudku keď rozhodol, že odvolatelia neboli v porovnateľnej situácii ako úradníci, ktorých práva na čas na cestu a na ročnú náhradu cestovných výdavkov sa zachovali.

Po tretie sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia v bodoch 69 a 80 až 86 rozsudku keď rozhodol, že sporná právna úprava neporušuje zásadu proporcionality.

____________