Language of document :

Överklagande ingett den 8 juli 2019 av Maria Alvarez y Bejarano m.fl. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 30 april 2019 i de förenade målen T-516/16 och T-536/16, Alvarez y Bejarano m.fl. mot kommissionen

(Mål C-517/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Maria Alvarez y Bejarano, Ana-Maria Enescu, Lucian Micu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznanski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, Maria Castro Capcha, Hassan Orfe El, Evelyne Vandevoorde (ombud: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd, Europaparlamentet

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

ogiltigförklara beslutet att inte längre från och med år 2014 bevilja klagandena vare sig restid eller ersättning för årliga resekostnader,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klagandena hävdar att den överklagade domen är behäftad med flera fall av felaktig rättstillämpning.

För det första gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning i punkterna 67 och 75 i domen genom att begränsa omfattningen av den rättsliga prövning som den är skyldig att göra till ”uppenbara” fall.

För det andra gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning i punkterna 70–73 i domen genom att konstatera att klagandena inte befann sig i en situation som var jämförbar med anställda som behöll förmånerna i form av resetid och ersättning för sina årliga resekostnader.

För det tredje gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning i punkterna 69 och 80–86 i domen när den konstaterade att de omtvistade förordningarna inte strider mot proportionalitetsprincipen.

____________