Language of document :

Преюдициално запитване от Corte costituzionale (Италия), постъпило на 21 юни 2019 г. — DB/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Дело C-481/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte costituzionale

Страни в главното производство

Жалбоподател в касационното производство: DB

Ответник: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 14, параграф 3 от Директива 2003/6/ЕО1 , доколкото все още е приложим ratione temporis, и член 30, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 596/20142 да се тълкуват в смисъл, че позволяват на държавите членки да не санкционират лицата, които отказват да отговарят на въпроси на компетентния орган, от които може да се установи тяхната отговорност за нарушение, за което се налагат административни санкции с „наказателен“ характер?

При отрицателен отговор на първия въпрос, съвместими ли са член 14, параграф 3 от Директива 2003/6/ЕО, доколкото все още е приложим ratione temporis, и член 30, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 596/2014 с членове 47 и 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително в светлината на практиката на Европейския съд по правата на човека относно член 6 от ЕКПЧ и на общите конституционни традиции на държавите членки, доколкото те изискват да се санкционират и лицата, които отказват да отговарят на въпроси на компетентния орган, от които може да се установи тяхната отговорност за нарушение, за което се налагат административни санкции с „наказателен“ характер?

____________

1     Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (ОВ L 96, 2003 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 5, стр. 210).

2     Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 2014 г., стр. 1).