Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte costituzionale (Itaalia) 21. juunil 2019 – DB versus Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(kohtuasi C-481/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte costituzionale

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: DB

Vastustaja: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2003/6/EÜ1 artikli 14 lõiget 3 – kuna see on ikka veel ratione temporis kohaldatav – ja määruse (EL) nr 596/20142 artikli 30 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et need lubavad liikmesriikidel jätta kohaldamata sanktsioonid isikute suhtes, kes keelduvad vastamast pädeva asutuse küsimustele, millest võiks ilmneda nende vastutus õigusrikkumise eest, mille eest karistatakse karistuslikku laadi haldussanktsioonidega?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt, siis kas direktiivi 2003/6/EÜ artikli 14 lõige 3 – kuna see on ikka veel ratione temporis kohaldatav – ja määruse (EL) nr 596/2014 artikli 30 lõike 1 punkt b on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 47 ja 48, võttes arvesse ka Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat, mis puudutab EIÕK artiklit 6, ning liikmesriikide ühiseid põhiseaduslikke traditsioone, kuna need direktiivi ja määruse sätted nõuavad sanktsioonide kohaldamist ka isikute suhtes, kes keelduvad vastamast pädeva asutuse küsimustele, millest võiks ilmneda nende vastutus õigusrikkumise eest, mille eest karistatakse karistuslikku laadi haldussanktsioonidega?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta (ELT 2003, L 96, lk 16; ELT eriväljaanne 06/04, lk 367).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT 2014, L 173, lk 1).