Language of document :

2019 m. birželio 21 d. Corte costituzionale (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DB / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Byla C-481/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte costituzionale

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: DB

Kita kasacinio proceso šalis: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar ratione temporis taikoma Direktyvos 2003/6/EB 1 14 straipsnio 3 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 596/20142 30 straipsnio 1 dalies b punktas turėtų būti aiškinami taip, kad pagal juos valstybėms narėms leidžiama nebausti asmens, kuris atsisako atsakyti į kompetentingos institucijos klausimus, jei iš atsakymų į tokius klausimus gali paaiškėti, jog jis yra padaręs nusikalstamą veiką, už kurią baudžiama taikant baudžiamojo pobūdžio administracines sankcijas?

2.    Ar, jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, ratione temporis taikoma Direktyvos 2003/6/EB 14 straipsnio 3 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 596/2014 30 straipsnio 1 dalies b punktas yra suderinami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 ir 48 straipsniais, atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją, susijusią su EŽTK 6 straipsniu, ir į valstybėms narėms bendras konstitucines tradicijas, jeigu pagal juos gali būti baudžiamas ir asmuo, kuris atsisako atsakyti į kompetentingos institucijos klausimus, jei iš atsakymų į tokius klausimus gali paaiškėti, jog jis yra padaręs nusikalstamą veiką, už kurią baudžiama taikant baudžiamojo pobūdžio administracines sankcijas?

____________

1 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (OL L 96, 2003, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 4 t., p. 367).

2 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014, p. 1).