Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte costituzionale (Italia) la 21 iunie 2019 – DB/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Cauza C-481/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte costituzionale

Părțile din procedura principală

Recurent: DB

Intimată: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Întrebările preliminare

Articolul 14 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE1 , întrucât se aplică în continuare ratione temporis, și articolul 30 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/20142 trebuie interpretate în sensul că permit statelor membre să nu sancționeze persoanele care refuză să răspundă la întrebări ale autorității competente din care poate reieși răspunderea lor pentru o faptă ilicită pentru care se prevăd sancțiuni administrative cu caracter „punitiv”?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, articolul 14 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE, întrucât se aplică în continuare ratione temporis, și articolul 30 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 sunt compatibile cu articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la articolul 6 din CEDO și a tradițiilor constituționale comune ale statelor membre, în măsura în care impun sancționarea și a persoanelor care refuză să răspundă la întrebări ale autorității competente din care poate reieși răspunderea lor pentru o faptă ilicită pentru care se prevăd sancțiuni administrative cu caracter „punitiv”?

____________

1 Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață) (JO 2003, L 96, p. 16, Ediție specială, 06/vol. 5, p. 210).

2 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO 2014, L 173, p. 1).