Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte costituzionale (Taliansko) 21. júna 2019 – DB/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(vec C-481/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte costituzionale

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ kasačného opravného prostriedku: DB

Odporkyňa: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Prejudiciálne otázky

Majú sa článok 14 ods. 3 smernice 2003/6/ES1 , keďže z hľadiska časovej pôsobnosti sa na prejednávanú vec stále vzťahuje, a článok 30 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 596/20142 vykladať v tom zmysle, že členským štátom umožňujú, aby neuložili sankciu osobe, ktorá odmietne odpovedať na otázky príslušného orgánu, z ktorých by mohla vyplynúť jej zodpovednosť za protizákonné konanie trestané správnymi sankciami „trestnej“ povahy?

V prípade zápornej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku, sú článok 14 ods. 3 smernice 2003/6/ES, keďže z hľadiska časovej pôsobnosti sa na prejednávanú vec stále vzťahuje, a článok 30 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 596/2014 zlučiteľné s článkami 47 a 48 Charty základných práv Európskej únie, a to aj s ohľadom na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcu sa článku 6 EDĽP a na ústavné tradície spoločné pre členské štáty, a to v rozsahu, v akom ukladajú povinnosť sankcionovať aj osobu, ktorá odmietne odpovedať na otázky príslušného orgánu, z ktorých by mohla vyplynúť jej zodpovednosť za protizákonné konanie trestané správnymi sankciami „trestnej“ povahy?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (Ú. v. EÚ L 96, 2003, s. 16; Mim. vyd. 06/004, s. 367).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 1).