Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte costituzionale (Italija) 21. junija 2019 – DB/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Zadeva C-481/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte costituzionale

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: DB

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba določbe člena 14(3) Direktive 2003/6/ES1 , če ga je še vedno mogoče uporabiti ratione temporis, in člena 30(1)(b) Uredbe (EU) št. 596/20142 razlagati tako, da državi članici omogočajo, da posameznika, ki ne odgovori na vprašanja pristojnega organa, na podlagi katerih bi se lahko ugotovila njegova odgovornost za prekršek, ki se kaznuje z upravno sankcijo ‚kazenske‘ narave, ne sankcionira?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali so določbe člena 14(3) Direktive 2003/6/ES, če ga je še vedno mogoče uporabiti ratione temporis, in člena 30(1)(b) Uredbe (EU) št. 596/2014 združljive z določbami členov 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, tudi ob upoštevanju sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi s členom 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter ustavnih tradicij, ki so skupne državam članicam, če določajo, da se sankcije naložijo tudi posamezniku, ki ne odgovori na vprašanja pristojnega organa, na podlagi katerih bi se lahko ugotovila njegova odgovornost za prekršek, ki se kaznuje z upravno sankcijo ‚kazenske‘ narave?“

____________

1 Direktiva 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 4, str. 367).

2 Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 2014, str. 1).