Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte costituzionale (Italien) den 21 juni 2019 – DB mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Mål C-418/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte costituzionale

Parter i det nationella målet

Klagande: DB

Motpart: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Tolkningsfrågor

1) Ska artikel 14.3 i direktiv 2003/6/EG1 , som är fortfarande tillämplig i tiden (ratione temporis), och artikel 30.1 b i förordning (EU) nr 596/20142 tolkas på så sätt att det är möjligt för medlemsstaterna att inte straffa den som vägrar besvara frågor från den behöriga myndigheten, av vars svar kan fastställas ansvar för en överträdelse som straffas med en administrativ sanktion av ”straffrättslig” karaktär?

2) I händelse av nekande svar på den första frågan – är artikel 14.3 i direktiv 2003/6/EG, som är fortfarande tillämplig i tiden (ratione temporis), och artikel 30.1 b i förordning (EU) nr 596/2014 förenliga med artiklarna 47 och 48 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, även mot bakgrund av praxis från Europadomstolen rörande artikel 6 i Europakonventionen och medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, i den mån dessa artiklar ålägger påföljder till den som vägrar besvara frågor från den behöriga myndighet från vars svar kan fastställas ansvar för en överträdelse som bestraffas med administrativa sanktioner av ”straffrättslig” karaktär?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96, 2003, s. 16)

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 2014, s. 1)